Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki na okres trzech lat od dnia 01.04.2021 r.

Decyzja nr GD.RZT.70.8.231.2021.D.KR


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka na okres trzech lat od dnia 11.06.2018r.

Decyzja nr GD.RET.070.117.D.2018.KP


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki na okres trzech lat od dnia 16.05.2018r.

GD.RET.070.231.D.2018.OF


 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka na okres od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. zatwierdzone Uchwałą   Nr  XXII-328/2016r. Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 15.12.2016r.

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

                            Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

2,05

 

2,21

 

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87     

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.   

                                                                                                                                 Tabela Nr  2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka

Jm.

 

 

 

Netto

Z VAT 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

 

4,03

 

4,35

 

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

OGŁASZA

Uchwałą Nr XIII-167/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.10.2015r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lęborka, wprowadzonych i ogłoszonych  przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku  na podstawie art. 24 ust.8 i ust.  9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków,  na okres od 01.02.2016r. do 31.01.2017r.

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

1,87

 

2,02

 

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

Tabela Nr 2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm.

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

 

4,03

 

4,35

 

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów  i usług.

Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

OGŁASZA

od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. następującą wysokość taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Lęborka:

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

1,87

 

2,02

 

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

Tabela Nr 2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm.

 

 

 

Netto

Z VAT

 

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

 

4,03

 

4,35

 

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów  i usług.

Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

OGŁASZA

Uchwałą nr XXXVI-653/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.06.2014r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lęborka, zatwierdzonych Uchwałą Nr XXVII-461/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.06.2013 r.  na okres od 01.08.2014r. do 31.01.2015r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

1,80

1,94

 

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona w m³/h

 

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87     

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.          

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka

Jm.

Netto

Z VAT  

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

4,03

4,35

zł./m3

2.

Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi i rurą z wysypiska śmieci (dotyczy tylko części podstawowej)

Cena za 1 m3 dowożonych ścieków

4,96

5,36

zł./m3

 
Do wysokości cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki określonych w kolumnach 4 dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 

 

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Lęborku
na okres od 01.08.2013r do 31.07.2014r.

Uchwała Nr XXVII-461/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.06.2013r. 
 

Są to ceny netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT – 8%.
 
Taryfa I
za 1 m 3 wody – 1,80 zł
 
Taryfa II
za 1 m 3 ścieków – 4,03 zł
 
Taryfa III
Miesięczna opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody:
 
  Woda zamówiona   Netto
I grupa w ilości do 2,5 m 3/h 1,60 zł
II grupa w ilości do 6 m 3/h 8,54 zł
III grupa w ilości do 10 m 3/h 23,36 zł
IV grupa w ilości do 15 m 3/h 48,57 zł
V grupa w ilości do 40 m 3/h 59,67 zł
VI grupa w ilości do 60 m 3/h 145,92 zł
VII grupa w ilości do 150 m 3/h 641,55 zł

 

Taryfa IV
opłata za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi i rurą z wysypiska śmieci (dot. tylko części podstawowej)
za 1 m 3 ścieków - 4,96 zł
 
 

 

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Lęborku
na okres od 01.08.2012r do 31.07.2013r.

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku  Nr XIX-247/2012 z dnia 27.06.2012 r.

Są to ceny netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT – 8%.
 
Taryfa I
za 1 m 3 wody – 1,71 zł
 
Taryfa II
za 1 m 3 ścieków – 3,77 zł
 
Taryfa III
Miesięczna opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody:
 
  Woda zamówiona   Netto
I grupa w ilości do 2,5 m 3/h 1,60 zł
II grupa w ilości do 6 m 3/h 8,54 zł
III grupa w ilości do 10 m 3/h 23,36 zł
IV grupa w ilości do 15 m 3/h 48,57 zł
V grupa w ilości do 40 m 3/h 59,67 zł
VI grupa w ilości do 60 m 3/h 145,92 zł
VII grupa w ilości do 150 m 3/h 641,55 zł

 

Taryfa IV
opłata za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi i rurą z wysypiska śmieci (dot. tylko części podstawowej)
za 1 m 3 ścieków - 4,64 zł
 
 

 

 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Lęborku
na okres od 01.08.2011r do 31.07.2012r.
Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku  Nr VIII-78/2011 z dnia 29.06.2011 r.
 
 
Są to ceny netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT – 8%.
 
 
Taryfa I
 
za 1 m 3 wody – 1,63 zł
 
 
Taryfa II
 
za 1 m 3 ścieków – 3,49 zł
 
 
Taryfa III
 
Miesięczna opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody:
 
  Woda zamówiona   Netto
I grupa w ilości do 2,5 m 3/h 1,60 zł
II grupa w ilości do 6 m 3/h 8,54 zł
III grupa w ilości do 10 m 3/h 23,36 zł
IV grupa w ilości do 15 m 3/h 48,57 zł
V grupa w ilości do 40 m 3/h 59,67 zł
VI grupa w ilości do 60 m 3/h 145,92 zł
VII grupa w ilości do 150 m 3/h 641,55 zł
 
Taryfa IV
 
opłata za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi i rurą z wysypiska śmieci (dot. tylko części podstawowej)
 
za 1 m 3 ścieków - 4,30 zł
 
Taryfa V
 
za 1 m 3 wody zużytej na cele budowy wg ustalonego ryczałtu w m 3, do czasu zainstalowania wodomierza
 
za 1 m 3 wody - 1,76 zł
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki na okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zatwierdzoną  Uchwałą Nr  XXVIII/257/16 Rady Gminy  Nowa Wieś Lęborska z dnia 30.11.2016 r.

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

                            Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

2,60

 

2,81

 

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87     

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.   

                                                                                                                                 Tabela Nr  2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka

Jm.

 

 

 

Netto

Z VAT 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

 

4,93

 

5,32

 

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Mostach i Rybkach na okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r.
 
Są to ceny netto.
 
Taryfa I
za 1 m3 wody - 2,00 zł
 
Taryfa II
za 1 m3 ścieków - 4,03 zł
 
Taryfa III
opłata abonementowa na każdego odbiorcę wody:
 
  Woda zamówiona   Netto
I grupa w ilości do 2,5 m3/h 1,60 zł
II grupa w ilości do 6 m 3/h 8,54 zł
III grupa w ilości do 10 m 3/h 23,36 zł
IV grupa w ilości do 15 m 3/h 48,57 zł
V grupa w ilości do 40 m 3/h 59,67 zł
VI grupa w ilości do 60 m 3/h 145,92 zł
VII grupa w ilości do 150 m 3/h 641,55 zł

 

 
Taryfa IV
za 1 m3 wody zużytej na cele budowlane wg ustalonego ryczałtu w m3, do czasu zainstalowania wodomierza
za 1 m3 wody – 2,16

 

Do każdej ceny netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.


Data publikacji: 26.05.2008 (09:35)Data aktualizacji: 24.03.2021 (13:55)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 5896
24 mar 2021 (13:55)Ireneusz Baranowski»Opłaty
05 cze 2018 (11:15)Ireneusz Baranowski»Opłaty
05 cze 2018 (11:14)Ireneusz Baranowski»Opłaty
18 gru 2017 (13:23)Ireneusz Baranowski»Opłaty
18 gru 2017 (13:08)Ireneusz Baranowski»Opłaty
09 lis 2015 (11:08)Ireneusz Baranowski»Opłaty
30 cze 2013 (13:35)Piotr Boniaszczuk»Opłaty
05 cze 2013 (11:04)Ireneusz Baranowski»Opłaty

Przejdź do góry strony