Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl

 Treść ogłoszenia prasowego.

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Pionierów 2, 84 - 300 Lębork, zaprasza do złożenia oferty na „Badanie bilansu MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku, za okres 01.01.2007r. - 31.12.2007r.”
 
Termin realizacji zamówienia - 31.03.2008r.
 
1. Oferta powinna zawierać:
a) adres i nazwę oferenta,
b) cenę ryczałtową brutto,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty,
d) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
e) referencje - dokument potwierdzający należyte wykonanie bilansu z lat poprzednich.
 
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego 
i oznaczonej: „Przetarg - Badanie bilansu Spółki za 2007r.”.
 
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki, pok. nr 103 (Sekretariat), do dnia 29.10.2007r., do godz.10.00.
 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2007r. o godz.10.15, w pok. 109.
 
5. Brak wymaganych dokumentów będzie powodem wykluczenia wykonawcy.
 
6. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), wyboru wykonawcy dokona Wspólnik MPWiK Sp. z o.o. - Burmistrz Miasta Lęborka.
 
7. Po dokonaniu wyboru oferty zostanie zawarta umowa, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
 
 
 

Data publikacji: 15.10.2007 (11:00)Data aktualizacji: 05.06.2013 (11:30)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 3227

Przejdź do góry strony