Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA PALIW: OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY - BENZYNY UNIWERSALNEJ

Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie: p.n.:
„Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”.


Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

• § 4 dopisuje się ust. 4 o treści: „ZAMAWIAJĄCY dopuszcza treść faktury niezawierającą ceny jednostkowej paliwa przed rabatem i po rabacie, przy jednoczesnym zobowiązaniu się WYKONAWCY, że cena jednostkowa paliwa przed rabatem i po rabacie oraz pozostałe informacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą zawarte w raporcie okresowym pobranego paliwa dostarczonym w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: adrian.filip@wodociagi.lebork.pl lub ryszard.pawlowski@wodociagi.lebork.pl po wystawieniu faktury.
Dane i wartości w raporcie okresowym pobranego paliwa będą tożsame z danymi i wartościami faktury zbiorczej”.

• W § 4 ust. 4, 5, 6, otrzymują  numerację 5, 6, 7.

 

 

Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie: p.n.:
„Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”.


Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie terminu składania ofert z dnia 28.11.2018 r. na dzień 04.12.2018 r.

 

Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie: p.n.:
„Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”.


Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „ . Rozliczenie za pobrane produkty naftowe następować będzie po upływie każdego miesiąca kalendarzowego albo w dwóch okresach rozliczeniowych: do 15 dnia oraz ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zbiorczego wykazu tankowania paliwa przez pojazdy oraz tankowań do kanistrów ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”.
• § 4 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:„ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zamianę w realizacji terminu płatności 21 dni, licząc od daty otrzymania faktury, przy jednoczesnym zobowiązaniu się WYKONAWCY,że wystawiona przez niego faktura będzie dostarczona w formie elektronicznej (e-faktura) na wskazany adres e-mail: adrian.filip@wodociagi.lebork.pl lub ryszard.pawlowski@wodociagi.lebork.pl; na 14 dni przed terminem płatności. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie e-faktury na adres e-mail, z którego ją otrzymał.

 

Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie: p.n.:
„Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”.


Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie terminu składania ofert z dnia 21.11.2018 r. na dzień 28.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 21-11-2018r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 21-11-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:   Ryszard Pawłowski    tel. (59) 863 47 86,
w sprawach proceduralnych:    Adam Stenka              tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 07.11.2018 (11:15)Data aktualizacji: 07.12.2018 (09:14)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 3617

Przejdź do góry strony