Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno – socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap III)”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia.

Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno – socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap III)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 23-04-2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 23-04-2020 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

 

Łukasz Iwosa

Dariusz Drwięga 

tel. (59) 863 47 78,

tel. (59) 863 47 71,

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka tel. (59) 863 47 80.

Dokumenty do pobrania.


Przejdź do góry strony