Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl

 Lębork, dn. 20.06.2008r

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
84 - 300 Lębork ul. Pionierów 2
tel. (0 59) - 8634771; fax (0 59) - 8634770
REGON 770548026, NIP 841-000-51-88
 
OGŁOSZENIE
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork , zaprasza do złożenia oferty na „Obsługę MPWiK w zakresie BHP i P.poż” za okres od 01.07.2008r do 30.06.2009r.
 1. Oferta powinna zawierać:
  a) adres i nazwę oferenta,
  b) cenę ryczałtową brutto,
  c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty,
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego i oznaczonej : „ Przetarg - Obsługa MPWiK w zakresie BHP i P.poż”
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki , pok. nr 103 (Sekretariat), do dnia 30.06.2008r. do godz. 1000
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2008r. o godz.1015 w pok. 109
 5. Brak wymaganych dokumentów będzie powodem wykluczenia wykonawcy.
 6. Po dokonaniu wyboru oferty zostanie zawarta umowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Pracownik upoważniony przez MPWiK sp. z o.o. do kontaktów z Oferentami:
 
1. Barbara Konkel tel. 059 863 47 71 wew. 788
 
__________________________________________________________________________________________
 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000092716
 
Wysokość kapitału zakładowego 18.004.300,00zł
 
 

 


Data publikacji: 20.06.2008 (10:50)Data aktualizacji: 05.06.2013 (11:29)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 3122

Przejdź do góry strony