Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego.

Modyfikacja treści „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego”.

 

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

 

 • pkt XIII.7., który otrzymuje brzmienie:

 

„Termin składania ofert upływa dnia 28-06-2024 r. o godz. 1200

 

 • pkt XIII.8., który otrzymuje brzmienie:

 

„Otwarcie ofert nastąpi 28-06-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109”.

 

 • pkt XXII.2., postanowienie umowne o treści: „Stopa procentowa może być niższa niż marża Banku, jak również może być niższa niż zero.”, otrzymuje brzmienie:

 

„Stopa procentowa może być niższa niż marża Banku.”

 

oraz dodaje się postanowienie o treści:

 

„W przypadku ujemnej wartości stawki referencyjnej (mniejszej niż”0”), przyjmuje się wartość stawki referencyjnej równej 0 (zero) %.”

 

 • pkt XXII.2., postanowienie umowne o treści: „Przez pojęcie spłaty kredytu Strony Umowy rozumieją – spłatę 120 (sto dwadzieścia) rat kredytu lub gdy stan zadłużenia po spłacie kwoty kredytu i odsetek wynosi „0” (zero) albo stan zadłużenia w spłacie kwoty kredytu
  i odsetek w łącznej wysokości nie przekracza dwukrotnego kosztu przesyłki poleconej.”
  , otrzymuje brzmienie:

 

„Przez pojęcie spłaty kredytu Strony Umowy rozumieją – spłatę 120 (sto dwadzieścia) rat kredytu lub gdy stan zadłużenia po spłacie kwoty kredytu i odsetek wynosi „0” (zero).”


 

Modyfikacja treści „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego”.

 

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

 

 • wykreśla się pkt XV.3.;

 

 • pkt XVI.3., który otrzymuje brzmienie:

 

„Dla potrzeb składanej oferty i porównania ofert w kryterium cenowym Wykonawca zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu jako sumę: stawki WIBOR 1M
z dnia ogłoszenia o zamówieniu i stałej marży Wykonawcy (Banku).

Ponadto należy przyjąć następujące założenia:

 1. wyliczoną stopę oprocentowania jako stałą w całym okresie kredytowania;
 2. jednorazowe postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego (Kredytobiorcy) na dzień 29-11-2024 r.;
 3. datę spłaty: 1. (pierwszej) raty kredytu oraz odsetek na dzień 31-10-2025 r.

Przyjęcie powyższych założeń  ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty
w niniejszym postępowaniu.”.

 

 

 

Modyfikacja treści „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia na zadanie pn : „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego.”.

 

 

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

 • pkt. II . ppkt.9, który otrzymuje brzmienie:

 

„Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wykonawca może skierować zapytanie w terminie do 17 czerwca 2024 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz Platformie bez ujawniania źródła zapytania.

 

 • pkt XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

 

„Termin składania ofert upływa dnia 20-06-2024 r. o godz. 1200

 

 • pkt  XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

 

„Otwarcie ofert nastąpi 20-06-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109”.

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego.”.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 06-06-2024 r. o godz. 1200.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 06-06-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Emilia Klawikowska 

tel. (59) 863 47 75,

 

email: emilia.klawikowska@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 23.05.2024 (13:01)Data aktualizacji: 14.06.2024 (08:54)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 68

Przejdź do góry strony